Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından gerçekleştirilecek olan Kısadan Hisse Kısa Film Günleri’yle; genç yapımcı ve yönetmenlerin eserlerinin ödüllendirilerek yeni filmler üretmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.


a. Yarışmaya kurmaca, belgesel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Yarışmaya katılan tüm filmler genel ve liseler arası kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yarışmanın yapılabilmesi için her bir kategoride toplamda en az 30 filmin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma açılmaz.

b. Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir.

c. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından Türkiye uyruklu tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.

d. Yarışmaya, jenerik dahil süresi 30 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.

e. Yarışmaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak “5. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması’na katılmaya engel değildir.

f. Yarışmada dil sınırlaması yoktur. Yabancı dildeki filmler yarışmaya Türkçe alt yazıyla katılabilirler.

g.Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın web sayfasındaki (http://www.kisadanhisse.org) başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Yarışmanın son başvuru tarihi 15 Şubat 2020’dir.

h. Başvuru aşamasında web sitesindeki başvuru formunun doldurulması yeterlidir. Ön elemeyi geçip finale kalan filmlerin başvuru sahipleriyle irtibata geçilecek ve şartname ile başvuru formunun ıslak imzalı kopyasını festival ekibine ulaştırmaları talep edilecektir. Yedi gün içerisinde ıslak imzalı başvuru formunu teslim etmeyen film sahiplerinin yerine ön eleme jürisinin seçeceği yedek listeden ekleme yapılacaktır.

ı. Ön elemeyi geçen eser sahiplerinden istenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır. Başvurunun tamamlanması için imzalı başvuru formu ve sözleşmenin dışında istenen materyaller şöyledir:

- Filmin 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.

- Filmin fragmanı


Yarışma adresi,

GENÇ ÖNCÜLER GENÇLİK SPOR VE EĞİTİM DERNEĞİ

İskenderpaşa Mah. Yeşiltekke Sok. No: 4 Fatih İstanbul

i. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

j. Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir. Başvuru sürecinde istenen belge ve dokümanları eksiksiz bir şekilde festival ofisine ulaştırmayan filmlerin başvuruları kabul edilmez.

k. Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

l. Festival yönetimi başvuran filmlerin üç dakikayı aşmayacak uzunlukta bir bölümünü tanıtım amacıyla kullanım hakkına sahiptir.

m. Seçici kurul tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan filmler, festivalin resmi internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve ulusal medya aracılığıyla duyurulur. Ön elemeyi geçemeyen filmlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.

n. Başvuru formunda istenen filmin izleme-indirme bağlantısının ön eleme süresince aktif (izlenebilir) olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.


a. Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel etkinliklerde gösterilebilir. Yarışmacı, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne, Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve bu yarışmaya destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül töreni tarihini müteakiben en erken bir, en geç iki yıl süre zarfında yukarıda zikredilen özel koşul yerine getirilecektir. Filmler, yarışma sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu metni imzalayan kişiye aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle ya da bilgilerin katılımcı tarafından güncellenmemesi nedeniyle katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

c. Yarışmaya ekip halinde katılım sağlanılması durumunda dahi, başvuru formu ve sözleşme ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

d. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses, müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

- Gerek yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,

- Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduklarını,

- Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,

- Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekelemediklerini,

- İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,

- Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

e. Katılımcı yarışmaya ya da Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ‘ne gönderdiği her türlü eserin, telif hakkının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha sonra ortaya çıkabilecek suç teşkil edecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsur, 5. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne ve Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği’ne herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.

Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bu sebeple Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği’ne herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcının ihlali kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa 25.000TL(Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 


Genel Kategori için;

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

İkincilik Ödülü: 7.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 4.000 TL

Jüri Özel Ödülü: 2.000TL

Genç Öncüler Özel Ödülü: 2.000 TL  para ödülü verilir.

Lise Kategorisi

Birincilik Ödülü: 5.000 TL

İkincilik Ödülü: 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL para ödülü verilir.


Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, 5.Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. 5.Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.